Zarządzenie nieruchomościami

Przedmiotem naszej działalności jest zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi. Zainteresowani jesteśmy zarządem bądź administrowaniem obiektami z każdej kategorii nieruchomości, nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, nieruchomościami biurowymi, handlowymi i usługowymi.

Profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług zapewniają wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinach:

 • zarządzania nieruchomościami (licencja zawodowa),
 • utrzymania technicznego nieruchomości,
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (licencja zawodowa).

Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i działa na terenie województwa lubuskiego.

Czynności sprawowania zarządu nieruchomością, jakich gotowi jesteśmy się podjąć, to w szczególności:

1. Formalne

 • prowadzenie wykazu lokali i najemców nieruchomości;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami Prawa Budowlanego;
 • zawieranie w imieniu właściciela umów najmu powierzchni nieruchomości;
 • załatwianie interwencji i wniosków właścicieli oraz najemców;

2. Techniczno-bytowe

 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz branie udziału w tych kontrolach;
 • zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku najemców lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw;
 • zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych;
 • zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości;
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości, a w szczególności napraw budynku oraz urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, ciepłej i zimnej wody, gazu, dźwigów osobowych oraz innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości;
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków w nieruchomości;
 • prowadzenie negocjacji i dokonywanie wyboru najkorzystniejszych ofert na dostawy i usługi świadczone na rzecz nieruchomości, zawieranie umów, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.

3. Prawne i podatkowe

 • ubezpieczenie obiektu w imieniu właścicieli;
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właściciela nieruchomości;
 • reprezentacja właściciela w sprawach spornych wynikających z gwarancji i rękojmi dotyczących nieruchomości;
 • reprezentacja właściciela w sprawach dotyczących nieruchomości wobec organów administracji rządowej i samorządowej, a także wobec najemców i w stosunku do osób trzecich.

4. Finansowo-księgowe

 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego i korekt tego planu;
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości dla nieruchomości w formie uzgodnionej z właścicielem nieruchomości;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • dokonywanie analiz ekonomicznych i sugerowanie, na ich podstawie, działań mających na celu oszczędności w kosztach utrzymania nieruchomości.

5. Podnoszące wartość nieruchomości i maksymalizujące zyski właścicieli

 • prowadzenie bieżących analiz prawidłowego wykorzystania nieruchomości, w celu uzyskania z niej pożytków zmniejszających koszty utrzymania nieruchomości;
 • prowadzenie bieżących analiz rynku i otoczenia nieruchomości i proponowanie, na ich podstawie, inwestycji mających na celu podniesienie wartości nieruchomości, komfortu życia i maksymalizacji zysków właścicieli.

6. Windykacyjne

 • pobieranie i windykacja należności z tytułu czynszów i innych przychodów z nieruchomości;
 • rozliczanie z najemcami lokali opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych.

---

Po zapoznaniu się z Państwa nieruchomością i przekazaniu nam dodatkowych życzeń, przedstawiona zostanie szczegółowa oferta dostosowana tak pod względem zakresu usług jak i ceny. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Uczciwość, jaką gwarantujemy to oszczędność środków własnych i bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonej, która mamy nadzieję stanie się wizytówką naszego biura.